تبلیغات
معرفی سبكهای هنر نقاشی - نقاشی پست مدرنیسم

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

چهارشنبه 30 تیر 1389-11:24 ق.ظنقاشی پست مدرنیسم

پست مدرن و فلسفه ان

پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واكنش هایی مربوط می شود كه در قبال فسلفه مدرن و پیش فرض های آن صورت گرفته اند، بدون آن كه در اصول عقاید اساسی كمترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساسا به معارضه با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترك فلاسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم میلادی همان پیش فرض هایی هستند كه باید مردود شناخته شده و كنار گذارده شوند، به عقیده نیچه،هایدگر، فوكو و ژاك دریدا قدمت این قبیل پیش فرض های مردود به قدمت متافیزیك بوده و تجسم عینی آن را به بهترین وجه شاید بتوان در دیدگاه افلاطون مشاهده كرد.ژان- فرانسوا لیوتار حتی از این هم فراتر و فلسفه پست مدرن را مقدم بر فلسفه مدرن می داند، به این معنا كه پیش فرض های فلسفه مدرنیسم از مشربی نشات می گیرند كه عقاید بیان نشده پیشینی آن پست مدرن محسوب می شوند.لذا فلسفه پست مدرن را با توجه به آنچه گفته شد در بهترین وجه به مثابه مفهوم خوشهٔ پیچیده ای تلقی می شود كه شامل عناصر زیر است؛ دیدگاهی ضد (یا پسا) معرفت شناختی، موضعی ضد ماهیت گرایی؛ ضدیت با واقع گرایی؛ ضدیت با شالوده گرایی؛ مخالفت با برهان های استعلایی و مواضع استعلایی، نفی تصویر موجود از شناخت به مثابه بازنمایی دقیق؛ نفی حقیقت به مثابه متناظر یا مطابق با واقعیت؛ نفی نظریه توصیفات كلی؛ نفی واژگان نهایی، یعنی نفی اصول؛ قواعد، تمایزات و مقولاتی كه بی هیچ قید و شراطی برای تمامی زمان ها، اشخاص و مكان ها الزام آور و قطعی تلقی می شوند. و نوعی سوء ظن یا بدگمانی نسبت به فرا روایت ها به ویژه فراروایت هایی كه شاید بهترین تجسم آن را بتوان در ماتریسم دیالكتیك یافت. فلسفه پست مدرن همچنین توصیف و طرح ویژگی های این صورت غذای (منو) جریانات معارض در شكل نسبیت گرایی، شكاكیت یانیهیلیسم را نیز رد می كند. همینطور رویای سنتی نظام تثبیتی كامل، یكه و بسته ای را كه اساسا از سوی جریانات معارض دو قطبی‌(دوگانه) تغذیه می شود، رد می كند. علاوه بر این مضامین زیر را نیز غالبا می توان در اندیشه پست مدرن یافت: انتقاد از بی طرفی و استقلال عقل، من جمله تاكید بر ماهیت یا سرشت تاریخی، قوم مدارانه و قویا تقسیم بندی شده آن؛ مفهوم ساخت اجتماعی تصاویر دنیای واژگانی؛ گرایش به قبول تاریخ گرایی انتقاد از هرگونه تعارض یا تخالف غایی بین معرفت شناسی و جامعه شناسی شناخت؛ از هم گسیختگی سوژه مستقل با تاكید بر جایگاه صرفا تاریخی تقسیم كار در فرایند تحصیل و تولید شناخت؛ و نوعی دوگانگی درباره روشنگری و ایدئولوژی آن.

پیشینه پست مدرن

پیش تر از این در اروپا در دنیای انگلیسی زبان، مدت ها پیش از آنكه اصطلاح پست مدرن رایج گردد، بسیاری از این قرابت ها یا پیوندهای انتخابی در مخالفت رو به رو شد با نظریه شناخت ناظر به طور سطحی و اجمالی مطرح شده بودند. در فلسفه انگلیسی این مفهوم در شكل مخالفت جان دیویی با پوزیتیویسم، توصیف مجدد كاربست علمی توسط كوهن و تاكید ویتگنشتاین بر ماهیت بازی زبانی بازنمایی مطرح شد؛ پس از آن در انتقاداتی كه از سلار تا دیویدسن و كواین بر اسطوره امر مسلم وارد شده است؛ در ظهور معرفت شناسی طبیعی وابستگی توصیفات مربوط می گردد، مطرح شده است.

در اروپا بسیاری از این قرابت ها با تشابهات گزینشی پست مدرن، صراحتا چارچوب پسا ساختارگرایی مطرح شدند؛ گرچه در حملات هایدگر علیه بقایا و رسوبات اندیشه های دكارتی هوسرل آثار و نشانه هایی به چشم می خورد ولی در موارد و نمونه های زیر نیز می توان به برخی از این قرابت های پست مدرنی برخورد كرد از جمهل در نفی توصیفات زیربنایی در مفهوم هوسرلی آن؛ حمله سوسور و ساخت گرایی علیه پیوستگی موضع استعلایی در برابر سوژه خود شفاف (سوژه ای كه معنی آن روشن است)، ساخت گشایی یا شالوده شكنی متافیزیك حضور دریدا؛ توصیف مجدد فوكو از معرفت یا دانش؛ تقارب و همگرایی بین ساخت گرایان اجتماعی فرانسوی و انگلیسی، حملات علیه زبان شرایط كمكی،و بالاخره مداخلات متعدد لیوتار علیه روایت های كلان، بسیاری از قرابت های پست مدرن در چالش های جهانی علیه فلسفه اخلاقی آنگونه كه در غرب چه در فلسفه آلمان و فرانسه و چه در آثار السدیرمك اینتایر، برنارد ویلیامز، مارتا نوسبام و دیگران فهم شده است، به چشم می خورد. نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به دیگران فهم شده است،به چشم می خورد نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به بهترین وجه بتوان در برخی چالش های نظریه فمینیستی مثلا در آثار جودیت باتلر و هلن سیكسوس و به طور عام در نظریه جنسیت مشاهده نمود. زیرا درنظریه جنسیت مفهوم عقل به تنهایی به عنوان مفهومی باز توصیف شده است كه غالبا گفته می شود مفهومی است تكثیر شده، پدرسالارانه، انسان ترسانه قویا ارادی و اختیاری.

 هنر پست مدرن

نقاشی چون مجسمه سازی، ابزاری سنتی است كه نمی تواند با پست مدرنیسم، هماهنگ شود. به واقع، آن چه در نقاشی پست مدرن می گذرد، مدرنیسم متاخر در لباس مبدل است. در هیچ یك از این اتفاقات هنی مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد. نقاشی پست مدرن، تا آن جا كه اصولا بتوان موجودیتی برای آن قائل شد، پیامد مفهوم گرایی، هنر پاپ و نو اكسپرسیونیسم است. با این حال در یك جنبه اساسی با آن ها تفاوت دارد. در این جا نقاشی شبیه متنی ساختار شكنش ده عمل می كند كه پر شده از مفهوم، همواره عاری از هر چیزی است كه بر گزینیم مگر از طریق مشاركتی آزاد توسط پیش دانسته های مان تجربه اش كنیم.

چگونه نقاشی این سان تهی از محتوا شد؟ پاسخ این است كه ابزارهای سنتی، چون تمثیل و كنایه، نیازمند فرهنگی مشتركند و این در عصر پست مدرن به سختی امكان پذیر است. زیرا بر خلاف مفهوم دهكده جهانی تمدن ما اینك بیش از هر زمان دیگری قطعه قطعه شده است. به علاوه ساختار شكنی مرگ هنرمند و موضوع اثر را به عنوان ردپاهای بی فایدهٔ او مانیسم اعلان می كند. بدین سان معنی را پوچ و بی اثر می داند. بحث كردن و پی بردن به مفاد باب روز شده و شناساندن اصول نخستین هر دوی آن ها غیر ضروری است و خارج از موضوع است. شاید بزرگترین تحول در جهان پست- مدرن سیاست جدید درهای باز باشد. و این تنها گرایش به ناسازگاری موجد خویش نیست. بلكه تایید نوینی بر حقوق اقلیتها و دیگری بودن است. جنبش زنان نمونه بارزی از جنبش های فراوان پست0 مدرن است كه در دهه شصت به وجود آمد تا قدرت سیاسی شناخته شده ای در دهه هفتاد باشد. اما هیچ جنبشی به تنهایی معرف این تحول فراگیر نمی باشد. اگر دهكده جهانی این بیداری را پدید آورده است كه افراد متعلق به اقلیت های به هم وابسته باشند، به رسمیت شناختن تفاوت ها آغاز شده است و در بافت مركزی شهرها یك باور زندگی كن و بگذار زندگی كند سایه افكنده است و این تا زمانی است كه كسی كارش را از دست ندهد.

همچنین اینك برخورد گسترده تری با تضاد میان جهان بینی های متفاوت وجود دارد. باور مدرنیسم در هسته اش اغلب انحصار گرا بوده و می كوشید كثرت گرایی مذاق- فرهنگ های ناپیوسته را در یك حساسیت و دیدگاه خاص نسبت به تاریخ بگنجاند. دست پرورده های نمادین آن اینها هستند: كارخانه، خیابان ششم نیویورك، موزه هنر مدرن، كارخانه فورد موتور، تاریخ مستقیم الخط هنر مدرن از امپرسیونسم تا اكسپرسیونیسم انتزاعی، فلسفه های واقع بینی و مثبت گرایی منطقی و بالاتر از همه تاكید بر رشد مداوم اقتصاد به هر بهایی كه باشد. در نهایت مدرنیسم باور امروزی گردانیدن بود و این اعتقاد تا آن جا ادامه یافت كه آرمان فاستوس را بهترین مغزها و كسانی كه قدرت بیشتری داشتند، به طور جدی دنبال نمودند.


منابع

  1.  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه ها و كاربست ها ترجمه و تدوین حسین علی نوذری، تهران: نقش جهان 1379، ص 30-31
  2.  پست مدرنیسم: هنر پست- مدرن . آنتونی اف جنس/ ترجمه مجی گودرزی چاپ اول، 1381، ص 96-97
  3.  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه ها و كاربست ها ترجمه و تدوین حسین علی نوذری، تهران: نقش جهان 1379، ص 30-31
  4.  پست مدرنیسم: هنر پست- مدرن . آنتونی اف جنس/ ترجمه مجی گودرزی چاپ اول، 1381، ص 96-97
  5.  پست- مدرنیسم چیست؟ چارلز جنكز/ ترجمه فرهاد مرتضایی ص 61
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 30 تیر 1389 11:36 ق.ظ


scarface
پنجشنبه 14 تیر 1397 07:10 ب.ظ
I wɑs recommended this web site byy mу cousin. I'm noot syre whеther this
post is written by him as nobody ele know such detaled aƅout mу
problem. Yօu аrе wonderful! Thanks!
Globalplus
سه شنبه 12 تیر 1397 01:17 ق.ظ
This design iѕ wicked! Υoս certajnly қnow how tо kеep a reader
amused. Beween үouг wit and y᧐ur videos,
I was аlmost moved to start mʏ own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
Ӏ гeally enjoyed ԝhat yoᥙ hаd tto saү, and more
than tһat, how yyou pгesented it. Тoo cool!
Stone Janah
جمعه 8 تیر 1397 05:39 ب.ظ
Spoot on ѡith this write-uρ, I truⅼy believе tһat thіs site neeⅾѕ a lot more attention. I'll probɑbly Ƅe bаck
aɡain tߋ гead through more, thanks for the information!
www.noticel.com
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 06:38 ب.ظ
Jսѕt wanna commen on few general things, Thеe website design and style is perfect, the content material iis rattling excellent.
"The idea of God is the sole wrong for which I cannot forgive mankind." by Marqսis de
Sade.
Viagra kaufen
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:01 ق.ظ

Thank you. Lots of forum posts.

buy viagra sildenafil buy viagra online order viagra mail order can i buy viagra where yo buy viagra buying viagra uk viagra pharmacy uk cheap generic viagra online viagra pfizer buy online buy cheap viagra online with prescription
Abeer Mahmoud
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:03 ب.ظ
Have you ever cоnsidered publishing ɑn ebook oг guest authoring on other blogs?
I һave ɑ blogg based on the same informɑtion yoս discuss and woᥙld love tо
have you share ѕome stories/іnformation. I know my visitors wiuld value youг woгk.
If you are evеn remotely іnterested, feel free t᧐ send me an e-mail.
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:42 ق.ظ
Today, I went to the beach front wіth my children.
І fօund a sеa shell and gаve іt to my 4 yeaг old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." Shе put the shell to
heг ear ɑnd screamed. Thеre was a hermit crab іnside and it
pinched һer ear. She neѵer wants to go back! LoL I
know tһis iѕ totally ⲟff topic but I had to tell sօmeone!
getroman review
جمعه 24 فروردین 1397 04:39 ق.ظ
Highly descriptive article, Ӏ loved that ɑ lot. Will thеre bе a part 2?
viagra super active 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:44 ب.ظ
I have to thank you for tһe efforts ү᧐u have put in writing this blog.
Ι'm hoping to view the sɑme hiցh-grade blog posts ƅy ʏou lɑter
on as weⅼl. Ιn fact, your creative writing abilities
hаs inspired me to gеt my vеry оwn website noѡ ;)
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:45 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Joma Jewellery a little
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:41 ق.ظ
The paint wears off fairly rapidly. This story is very standard and
is why you see so many individuals wearing St Christopher medals.
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 05:56 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis for daily use costo in farmacia cialis get cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne order a sample of cialis cialis kamagra levitra cialis prices cialis sale online where cheapest cialis prezzo di cialis in bulgaria
Robert's BJ boy
دوشنبه 13 فروردین 1397 12:12 ق.ظ
So even though many folks might situated in Sydney or Melbourne,
it's because the population is not big enough to start
a showroom in every state.
stockists of joma jewellery
شنبه 11 فروردین 1397 04:01 ق.ظ
Long necklaces, short necklaces, or necklaces which keep very
near your neck, better know as chokers, are the completely different sorts of necklaces.
Blundering Ben
جمعه 10 فروردین 1397 08:36 ب.ظ
Get up and acquire set and get. Verify that you want these resolutions.
Robert's Blow Boy
جمعه 10 فروردین 1397 09:57 ق.ظ
We agree, but beg to vary or at least make a difference.
As you can see, I state that (contrary to your pupils) any
opinion can be challenged.
Robert's BJ boy
جمعه 10 فروردین 1397 08:57 ق.ظ
Crap, I thought you're gone, therefore I at the moment asked Spryte.
Joma Jewellery UK
جمعه 10 فروردین 1397 08:29 ق.ظ
Fashionable and minimalist styles of ornaments will be
made using materials resembling clay, foils, tinsel, wire, and
mesh.
Joma Jewellery UK
جمعه 10 فروردین 1397 07:21 ق.ظ
Be on time, look the part and look as in case you actually need the job.
Other metals comparable to nickel and copper
represent the remainder 7.5%.
Robert's Blow Boy
جمعه 10 فروردین 1397 03:48 ق.ظ
I know of one or more.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 10:47 ق.ظ
Youг tyle is very unique inn comparison tо other folks I haѵe read stuff fгom.
Many thankѕ for posting when y᧐u'vе got tһe opportunity,
Guess I'll ϳust book mark this site.
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:24 ب.ظ

Truly a lot of beneficial advice.
cialis daily reviews we like it safe cheap cialis cialis generico milano cialis 5mg prix deutschland cialis online achat cialis en itali free generic cialis cialis 05 cialis ahumada the best choice cialis woman
CialisOnert
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:47 ب.ظ

Whoa a lot of helpful info!
cialis rckenschmerzen cialis generika in deutschland kaufen effetti del cialis cialis lilly tadalafi cialis 10mg prix pharmaci cialis canada venta de cialis canada sublingual cialis online safe site to buy cialis online cialis name brand cheap
imvu cheats
سه شنبه 15 اسفند 1396 09:26 ب.ظ
وقتی که یک نفر به دنبال چیزهای ضروری خود میگردد، به این ترتیب او می خواهد در جزئیات در دسترس باشد،
به طوری که چیزی در اینجا نگهداری می شود.
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:34 ب.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می فهمم، هر کس بیشتر از این صفحه وب بیشتر می شود، و نظرات شما برای مخاطبین جدید بسیار دلچسب است.
max ammo cheats
یکشنبه 15 بهمن 1396 06:09 ب.ظ
روز خوب! من می دانم که این نوع از موضوع نیست، اما من تعجب می کنم که کدام وبلاگ شما از این سایت استفاده می کنید؟
من از وردپرس خسته شده ام، زیرا با هکرها مشکل داشتم و من هستم
نگاهی به جایگزین برای یک پلت فرم دیگر.

من می توانم عالی باشم اگر بتوانم به سمت یک پلت فرم خوب به من اشاره کنم.
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:33 ب.ظ
I think everything said was actually very logical.
But, consider this, what if you were to create a awesome title?
I am not saying your content is not solid, however suppose you added
something to maybe get people's attention? I mean معرفی سبكهای هنر نقاشی
- نقاشی پست مدرنیسم is kinda plain. You ought to peek
at Yahoo's front page and note how they create post headlines to get viewers interested.
You might try adding a video or a pic or two to get readers
excited about what you've got to say. In my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 10:58 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و من واقعا خوشحالم که همه چیز را فقط به تنهایی بخوانم.
cam4 hack mac
دوشنبه 6 آذر 1396 09:26 ب.ظ
آیا وبسایت شما صفحهی تماس برای کاربران دارد؟ من زمان دشوار پیدا کردن آن را دارم، اما من می خواهم شلیک کنم
شما یک پست الکترونیکی دارید من بعضی از ایده های خلاقانه برای وبلاگ شما دارم که ممکن است علاقه مند به شنیدن باشد.

در هر صورت، وب سایت بزرگ و من منتظر دیدن آن در طول زمان رشد می کنند.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 06:24 ب.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم سایت شما؟
من به وبلاگ دنیای جدید هستم، اما من تلاش می کنم برای شروع و
خودم را تنظیم کنم آیا شما نیاز به دانش برنامه نویسی برای ساختن خود دارید؟
وبلاگ خود؟ هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30