تبلیغات
معرفی سبكهای هنر نقاشی - نقاشی پست مدرنیسم

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

چهارشنبه 30 تیر 1389-10:24 ق.ظنقاشی پست مدرنیسم

پست مدرن و فلسفه ان

پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واكنش هایی مربوط می شود كه در قبال فسلفه مدرن و پیش فرض های آن صورت گرفته اند، بدون آن كه در اصول عقاید اساسی كمترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساسا به معارضه با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترك فلاسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم میلادی همان پیش فرض هایی هستند كه باید مردود شناخته شده و كنار گذارده شوند، به عقیده نیچه،هایدگر، فوكو و ژاك دریدا قدمت این قبیل پیش فرض های مردود به قدمت متافیزیك بوده و تجسم عینی آن را به بهترین وجه شاید بتوان در دیدگاه افلاطون مشاهده كرد.ژان- فرانسوا لیوتار حتی از این هم فراتر و فلسفه پست مدرن را مقدم بر فلسفه مدرن می داند، به این معنا كه پیش فرض های فلسفه مدرنیسم از مشربی نشات می گیرند كه عقاید بیان نشده پیشینی آن پست مدرن محسوب می شوند.لذا فلسفه پست مدرن را با توجه به آنچه گفته شد در بهترین وجه به مثابه مفهوم خوشهٔ پیچیده ای تلقی می شود كه شامل عناصر زیر است؛ دیدگاهی ضد (یا پسا) معرفت شناختی، موضعی ضد ماهیت گرایی؛ ضدیت با واقع گرایی؛ ضدیت با شالوده گرایی؛ مخالفت با برهان های استعلایی و مواضع استعلایی، نفی تصویر موجود از شناخت به مثابه بازنمایی دقیق؛ نفی حقیقت به مثابه متناظر یا مطابق با واقعیت؛ نفی نظریه توصیفات كلی؛ نفی واژگان نهایی، یعنی نفی اصول؛ قواعد، تمایزات و مقولاتی كه بی هیچ قید و شراطی برای تمامی زمان ها، اشخاص و مكان ها الزام آور و قطعی تلقی می شوند. و نوعی سوء ظن یا بدگمانی نسبت به فرا روایت ها به ویژه فراروایت هایی كه شاید بهترین تجسم آن را بتوان در ماتریسم دیالكتیك یافت. فلسفه پست مدرن همچنین توصیف و طرح ویژگی های این صورت غذای (منو) جریانات معارض در شكل نسبیت گرایی، شكاكیت یانیهیلیسم را نیز رد می كند. همینطور رویای سنتی نظام تثبیتی كامل، یكه و بسته ای را كه اساسا از سوی جریانات معارض دو قطبی‌(دوگانه) تغذیه می شود، رد می كند. علاوه بر این مضامین زیر را نیز غالبا می توان در اندیشه پست مدرن یافت: انتقاد از بی طرفی و استقلال عقل، من جمله تاكید بر ماهیت یا سرشت تاریخی، قوم مدارانه و قویا تقسیم بندی شده آن؛ مفهوم ساخت اجتماعی تصاویر دنیای واژگانی؛ گرایش به قبول تاریخ گرایی انتقاد از هرگونه تعارض یا تخالف غایی بین معرفت شناسی و جامعه شناسی شناخت؛ از هم گسیختگی سوژه مستقل با تاكید بر جایگاه صرفا تاریخی تقسیم كار در فرایند تحصیل و تولید شناخت؛ و نوعی دوگانگی درباره روشنگری و ایدئولوژی آن.

پیشینه پست مدرن

پیش تر از این در اروپا در دنیای انگلیسی زبان، مدت ها پیش از آنكه اصطلاح پست مدرن رایج گردد، بسیاری از این قرابت ها یا پیوندهای انتخابی در مخالفت رو به رو شد با نظریه شناخت ناظر به طور سطحی و اجمالی مطرح شده بودند. در فلسفه انگلیسی این مفهوم در شكل مخالفت جان دیویی با پوزیتیویسم، توصیف مجدد كاربست علمی توسط كوهن و تاكید ویتگنشتاین بر ماهیت بازی زبانی بازنمایی مطرح شد؛ پس از آن در انتقاداتی كه از سلار تا دیویدسن و كواین بر اسطوره امر مسلم وارد شده است؛ در ظهور معرفت شناسی طبیعی وابستگی توصیفات مربوط می گردد، مطرح شده است.

در اروپا بسیاری از این قرابت ها با تشابهات گزینشی پست مدرن، صراحتا چارچوب پسا ساختارگرایی مطرح شدند؛ گرچه در حملات هایدگر علیه بقایا و رسوبات اندیشه های دكارتی هوسرل آثار و نشانه هایی به چشم می خورد ولی در موارد و نمونه های زیر نیز می توان به برخی از این قرابت های پست مدرنی برخورد كرد از جمهل در نفی توصیفات زیربنایی در مفهوم هوسرلی آن؛ حمله سوسور و ساخت گرایی علیه پیوستگی موضع استعلایی در برابر سوژه خود شفاف (سوژه ای كه معنی آن روشن است)، ساخت گشایی یا شالوده شكنی متافیزیك حضور دریدا؛ توصیف مجدد فوكو از معرفت یا دانش؛ تقارب و همگرایی بین ساخت گرایان اجتماعی فرانسوی و انگلیسی، حملات علیه زبان شرایط كمكی،و بالاخره مداخلات متعدد لیوتار علیه روایت های كلان، بسیاری از قرابت های پست مدرن در چالش های جهانی علیه فلسفه اخلاقی آنگونه كه در غرب چه در فلسفه آلمان و فرانسه و چه در آثار السدیرمك اینتایر، برنارد ویلیامز، مارتا نوسبام و دیگران فهم شده است، به چشم می خورد. نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به دیگران فهم شده است،به چشم می خورد نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به بهترین وجه بتوان در برخی چالش های نظریه فمینیستی مثلا در آثار جودیت باتلر و هلن سیكسوس و به طور عام در نظریه جنسیت مشاهده نمود. زیرا درنظریه جنسیت مفهوم عقل به تنهایی به عنوان مفهومی باز توصیف شده است كه غالبا گفته می شود مفهومی است تكثیر شده، پدرسالارانه، انسان ترسانه قویا ارادی و اختیاری.

 هنر پست مدرن

نقاشی چون مجسمه سازی، ابزاری سنتی است كه نمی تواند با پست مدرنیسم، هماهنگ شود. به واقع، آن چه در نقاشی پست مدرن می گذرد، مدرنیسم متاخر در لباس مبدل است. در هیچ یك از این اتفاقات هنی مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد. نقاشی پست مدرن، تا آن جا كه اصولا بتوان موجودیتی برای آن قائل شد، پیامد مفهوم گرایی، هنر پاپ و نو اكسپرسیونیسم است. با این حال در یك جنبه اساسی با آن ها تفاوت دارد. در این جا نقاشی شبیه متنی ساختار شكنش ده عمل می كند كه پر شده از مفهوم، همواره عاری از هر چیزی است كه بر گزینیم مگر از طریق مشاركتی آزاد توسط پیش دانسته های مان تجربه اش كنیم.

چگونه نقاشی این سان تهی از محتوا شد؟ پاسخ این است كه ابزارهای سنتی، چون تمثیل و كنایه، نیازمند فرهنگی مشتركند و این در عصر پست مدرن به سختی امكان پذیر است. زیرا بر خلاف مفهوم دهكده جهانی تمدن ما اینك بیش از هر زمان دیگری قطعه قطعه شده است. به علاوه ساختار شكنی مرگ هنرمند و موضوع اثر را به عنوان ردپاهای بی فایدهٔ او مانیسم اعلان می كند. بدین سان معنی را پوچ و بی اثر می داند. بحث كردن و پی بردن به مفاد باب روز شده و شناساندن اصول نخستین هر دوی آن ها غیر ضروری است و خارج از موضوع است. شاید بزرگترین تحول در جهان پست- مدرن سیاست جدید درهای باز باشد. و این تنها گرایش به ناسازگاری موجد خویش نیست. بلكه تایید نوینی بر حقوق اقلیتها و دیگری بودن است. جنبش زنان نمونه بارزی از جنبش های فراوان پست0 مدرن است كه در دهه شصت به وجود آمد تا قدرت سیاسی شناخته شده ای در دهه هفتاد باشد. اما هیچ جنبشی به تنهایی معرف این تحول فراگیر نمی باشد. اگر دهكده جهانی این بیداری را پدید آورده است كه افراد متعلق به اقلیت های به هم وابسته باشند، به رسمیت شناختن تفاوت ها آغاز شده است و در بافت مركزی شهرها یك باور زندگی كن و بگذار زندگی كند سایه افكنده است و این تا زمانی است كه كسی كارش را از دست ندهد.

همچنین اینك برخورد گسترده تری با تضاد میان جهان بینی های متفاوت وجود دارد. باور مدرنیسم در هسته اش اغلب انحصار گرا بوده و می كوشید كثرت گرایی مذاق- فرهنگ های ناپیوسته را در یك حساسیت و دیدگاه خاص نسبت به تاریخ بگنجاند. دست پرورده های نمادین آن اینها هستند: كارخانه، خیابان ششم نیویورك، موزه هنر مدرن، كارخانه فورد موتور، تاریخ مستقیم الخط هنر مدرن از امپرسیونسم تا اكسپرسیونیسم انتزاعی، فلسفه های واقع بینی و مثبت گرایی منطقی و بالاتر از همه تاكید بر رشد مداوم اقتصاد به هر بهایی كه باشد. در نهایت مدرنیسم باور امروزی گردانیدن بود و این اعتقاد تا آن جا ادامه یافت كه آرمان فاستوس را بهترین مغزها و كسانی كه قدرت بیشتری داشتند، به طور جدی دنبال نمودند.


منابع

  1.  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه ها و كاربست ها ترجمه و تدوین حسین علی نوذری، تهران: نقش جهان 1379، ص 30-31
  2.  پست مدرنیسم: هنر پست- مدرن . آنتونی اف جنس/ ترجمه مجی گودرزی چاپ اول، 1381، ص 96-97
  3.  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه ها و كاربست ها ترجمه و تدوین حسین علی نوذری، تهران: نقش جهان 1379، ص 30-31
  4.  پست مدرنیسم: هنر پست- مدرن . آنتونی اف جنس/ ترجمه مجی گودرزی چاپ اول، 1381، ص 96-97
  5.  پست- مدرنیسم چیست؟ چارلز جنكز/ ترجمه فرهاد مرتضایی ص 61
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 30 تیر 1389 10:36 ق.ظ


Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
calis price cialis best generic for cialis cialis online nederland link for you cialis price click here take cialis cialis coupon safe dosage for cialis callus cialis usa cost
buy generic cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

Thank you! I like it!
cialis 10mg prix pharmaci only now cialis for sale in us 5 mg cialis coupon printable cialis cipla best buy cialis online dose size of cialis il cialis quanto costa cialis e hiv overnight cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:41 ق.ظ

Thanks. Very good stuff.
cialis without a doctor's prescription 40 mg cialis what if i take generic cialis soft gels how to purchase cialis on line cialis taglich cialis diario compra opinioni cialis generico generic cialis 20mg uk cialis patentablauf in deutschland cialis alternative
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 11:13 ب.ظ

Information nicely used!.
cialis great britain cialis venta a domicilio safe dosage for cialis preis cialis 20mg schweiz cialis tablets australia cialis 20 mg effectiveness pastillas cialis y alcoho cialis efficacit cialis coupons fast cialis online
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Thanks. A good amount of postings.

estudios de cialis genricos we like it safe cheap cialis cialis authentique suisse no prescription cialis cheap precios de cialis generico cialis 5mg prix cialis prices cialis venta a domicilio cialis pas cher paris enter site very cheap cialis
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Thanks a lot. Fantastic stuff.
cialis taglich acquistare cialis internet viagra cialis levitra purchasing cialis on the internet cialis flussig cialis generic tadalafil buy cialis generique 5 mg acheter cialis kamagra tarif cialis france cialis arginine interactio
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 11:44 ق.ظ

Many thanks! Lots of information!

i recommend cialis generico fast cialis online buying brand cialis online cialis 100mg suppliers purchasing cialis on the internet how to buy cialis online usa cialis dosage recommendations 5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg cialis daily
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Incredible a good deal of amazing information.
cialis pills cialis for sale cialis para que sirve generic cialis review uk free generic cialis no prescription cialis cheap buy cialis uk no prescription generic low dose cialis we choice free trial of cialis cialis 100mg suppliers
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:10 ق.ظ

Thank you! Useful stuff.
cialis 30 day sample generic cialis at the pharmacy order generic cialis online cialis 5 mg schweiz cialis 5 effetti collaterali cialis rckenschmerzen cialis pas cher paris cialis super acti we recommend cialis info cialis professional from usa
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Info certainly used!!
price cialis best enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis buy name brand cialis on line cialis cost buy cialis online cheapest buy brand cialis cheap if a woman takes a mans cialis click here take cialis buy brand cialis cheap
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Thanks a lot! Great information.
does cialis cause gout when can i take another cialis cialis for sale south africa how to purchase cialis on line cialis alternative we like it cialis price cialis generic availability cialis coupons printable cialis daily dose generic rx cialis para comprar
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:48 ب.ظ

Very good information. Regards!
cialis ahumada cialis uk next day cialis tadalafil online cialis venta a domicilio generic for cialis are there generic cialis miglior cialis generico buying cialis overnight only now cialis for sale in us cialis en mexico precio
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Kudos, Useful stuff.
we use it 50 mg cialis dose cialis generico cialis generico lilly cialis lilly tadalafi we choice cialis uk cialis 5mg prix buying cialis on internet cialis prices in england how do cialis pills work cialis prices in england
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Superb write ups. Many thanks.
buying cialis in colombia cialis online try it no rx cialis cialis 20 mg order a sample of cialis cialis generisches kanada tadalafil generic cialis pas cher paris are there generic cialis price cialis best
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ب.ظ

You actually revealed this perfectly.
we like it cialis price cialis prezzo di mercato cialis online holland cialis canada purchasing cialis on the internet generic cialis levitra prices for cialis 50mg comprar cialis navarr interactions for cialis precios de cialis generico
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Thanks. A lot of posts!

fast cialis online wow cialis tadalafil 100mg acheter cialis kamagra cialis diario compra cialis ahumada where to buy cialis in ontario click now buy cialis brand cialis ahumada legalidad de comprar cialis tadalafil generic
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Good postings. Thanks a lot.
cialis billig female cialis no prescription click now cialis from canada low dose cialis blood pressure cialis lowest price achat cialis en itali cialis tablets for sale acheter cialis kamagra price cialis wal mart pharmacy cialis baratos compran uk
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Cheers. Plenty of content!

link for you cialis price where cheapest cialis look here cialis cheap canada cheap cialis how to purchase cialis on line cialis 20 mg effectiveness cialis cost tarif cialis france cialis super acti cialis for sale
generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:54 ق.ظ

Truly quite a lot of good facts!
levitra online levitra 10 mg kopen cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo levitra online levitra 10 mg prezzo generic levitra
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 12:50 ق.ظ

Reliable information. Thank you!
online prescriptions cialis cialis with 2 days delivery tadalafilo buy cialis online nz tadalafil 10 mg costo in farmacia cialis cialis italia gratis the best choice cialis woman il cialis quanto costa cialis side effects dangers
buy cialis with no prescription
شنبه 7 مهر 1397 10:56 ب.ظ

Fantastic postings. Thanks a lot.
cialis canadian drugs cialis side effects can i take cialis and ecstasy cialis for sale south africa cilas cialis australian price cialis 5 mg scheda tecnica buy generic cialis generic cialis 20mg tablets pastillas cialis y alcoho
http://buycialisonla.com/
شنبه 7 مهر 1397 07:27 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of data!

cialis daily dose generic cialis cipla best buy cialis for bph cialis online holland tadalafil 20 mg cialis prices the best site cialis tablets buy cialis cheap 10 mg cialis daily new zealand interactions for cialis
canada drugs online
شنبه 31 شهریور 1397 02:20 ب.ظ

Whoa a lot of valuable knowledge!
canadian pharmacies stendra drugs for sale in uk drugstore online india canada rx buy vistagra usa northwest pharmacies online pharmacy onesource canadian pharmacy cialis canadian cialis canadian pharcharmy online
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:22 ب.ظ

Useful knowledge. Regards.
enter site 20 mg cialis cost acheter du cialis a geneve cialis dose 30mg enter site very cheap cialis cialis savings card pastillas cialis y alcoho cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei only now cialis 20 mg cialis generic tadalafil buy
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:55 ق.ظ

You actually revealed that perfectly.
compare prices cialis uk generic cialis in vietnam cialis 5mg cialis prices in england if a woman takes a mans cialis generic low dose cialis tadalafil brand cialis nl only best offers cialis use cialis generic
canadian pharmacies online prescriptions
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

Fantastic postings. Cheers.
canadian online pharmacies rated canadian pharcharmy online canadian viagra viagra canadiense canadian online pharmacies drugs for sale online pharmacies in usa canadian pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals canadian rx world pharmacy
viagra generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:29 ق.ظ

Fine advice. Appreciate it!
buying viagra viagra order uk buy online pharmacy where can i get viagra online buy generic viagra online buy female viagra get viagra cheap viagra online without rx online buy viagra with prescription online
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

Valuable info. Appreciate it.
enter site natural cialis cialis venta a domicilio venta cialis en espaa cialis italia gratis cialis 5 mg schweiz generic cialis review uk we recommend cheapest cialis cialis vs viagra legalidad de comprar cialis american pharmacy cialis
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:23 ق.ظ

Wow quite a lot of great advice!
prices on cialis 10 mg cialis price in bangalore cialis australian price prescription doctor cialis cialis australia org prix de cialis costo in farmacia cialis cialis coupons safe site to buy cialis online side effects of cialis
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:40 ق.ظ

Whoa all kinds of superb material!
weblink price cialis cialis super acti we recommend cheapest cialis cialis prices in england low cost cialis 20mg acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg buy cialis official site cialis cost free generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30