تبلیغات
معرفی سبكهای هنر نقاشی - نقاشی پست مدرنیسم

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

چهارشنبه 30 تیر 1389-10:24 ق.ظنقاشی پست مدرنیسم

پست مدرن و فلسفه ان

پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واكنش هایی مربوط می شود كه در قبال فسلفه مدرن و پیش فرض های آن صورت گرفته اند، بدون آن كه در اصول عقاید اساسی كمترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساسا به معارضه با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترك فلاسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم میلادی همان پیش فرض هایی هستند كه باید مردود شناخته شده و كنار گذارده شوند، به عقیده نیچه،هایدگر، فوكو و ژاك دریدا قدمت این قبیل پیش فرض های مردود به قدمت متافیزیك بوده و تجسم عینی آن را به بهترین وجه شاید بتوان در دیدگاه افلاطون مشاهده كرد.ژان- فرانسوا لیوتار حتی از این هم فراتر و فلسفه پست مدرن را مقدم بر فلسفه مدرن می داند، به این معنا كه پیش فرض های فلسفه مدرنیسم از مشربی نشات می گیرند كه عقاید بیان نشده پیشینی آن پست مدرن محسوب می شوند.لذا فلسفه پست مدرن را با توجه به آنچه گفته شد در بهترین وجه به مثابه مفهوم خوشهٔ پیچیده ای تلقی می شود كه شامل عناصر زیر است؛ دیدگاهی ضد (یا پسا) معرفت شناختی، موضعی ضد ماهیت گرایی؛ ضدیت با واقع گرایی؛ ضدیت با شالوده گرایی؛ مخالفت با برهان های استعلایی و مواضع استعلایی، نفی تصویر موجود از شناخت به مثابه بازنمایی دقیق؛ نفی حقیقت به مثابه متناظر یا مطابق با واقعیت؛ نفی نظریه توصیفات كلی؛ نفی واژگان نهایی، یعنی نفی اصول؛ قواعد، تمایزات و مقولاتی كه بی هیچ قید و شراطی برای تمامی زمان ها، اشخاص و مكان ها الزام آور و قطعی تلقی می شوند. و نوعی سوء ظن یا بدگمانی نسبت به فرا روایت ها به ویژه فراروایت هایی كه شاید بهترین تجسم آن را بتوان در ماتریسم دیالكتیك یافت. فلسفه پست مدرن همچنین توصیف و طرح ویژگی های این صورت غذای (منو) جریانات معارض در شكل نسبیت گرایی، شكاكیت یانیهیلیسم را نیز رد می كند. همینطور رویای سنتی نظام تثبیتی كامل، یكه و بسته ای را كه اساسا از سوی جریانات معارض دو قطبی‌(دوگانه) تغذیه می شود، رد می كند. علاوه بر این مضامین زیر را نیز غالبا می توان در اندیشه پست مدرن یافت: انتقاد از بی طرفی و استقلال عقل، من جمله تاكید بر ماهیت یا سرشت تاریخی، قوم مدارانه و قویا تقسیم بندی شده آن؛ مفهوم ساخت اجتماعی تصاویر دنیای واژگانی؛ گرایش به قبول تاریخ گرایی انتقاد از هرگونه تعارض یا تخالف غایی بین معرفت شناسی و جامعه شناسی شناخت؛ از هم گسیختگی سوژه مستقل با تاكید بر جایگاه صرفا تاریخی تقسیم كار در فرایند تحصیل و تولید شناخت؛ و نوعی دوگانگی درباره روشنگری و ایدئولوژی آن.

پیشینه پست مدرن

پیش تر از این در اروپا در دنیای انگلیسی زبان، مدت ها پیش از آنكه اصطلاح پست مدرن رایج گردد، بسیاری از این قرابت ها یا پیوندهای انتخابی در مخالفت رو به رو شد با نظریه شناخت ناظر به طور سطحی و اجمالی مطرح شده بودند. در فلسفه انگلیسی این مفهوم در شكل مخالفت جان دیویی با پوزیتیویسم، توصیف مجدد كاربست علمی توسط كوهن و تاكید ویتگنشتاین بر ماهیت بازی زبانی بازنمایی مطرح شد؛ پس از آن در انتقاداتی كه از سلار تا دیویدسن و كواین بر اسطوره امر مسلم وارد شده است؛ در ظهور معرفت شناسی طبیعی وابستگی توصیفات مربوط می گردد، مطرح شده است.

در اروپا بسیاری از این قرابت ها با تشابهات گزینشی پست مدرن، صراحتا چارچوب پسا ساختارگرایی مطرح شدند؛ گرچه در حملات هایدگر علیه بقایا و رسوبات اندیشه های دكارتی هوسرل آثار و نشانه هایی به چشم می خورد ولی در موارد و نمونه های زیر نیز می توان به برخی از این قرابت های پست مدرنی برخورد كرد از جمهل در نفی توصیفات زیربنایی در مفهوم هوسرلی آن؛ حمله سوسور و ساخت گرایی علیه پیوستگی موضع استعلایی در برابر سوژه خود شفاف (سوژه ای كه معنی آن روشن است)، ساخت گشایی یا شالوده شكنی متافیزیك حضور دریدا؛ توصیف مجدد فوكو از معرفت یا دانش؛ تقارب و همگرایی بین ساخت گرایان اجتماعی فرانسوی و انگلیسی، حملات علیه زبان شرایط كمكی،و بالاخره مداخلات متعدد لیوتار علیه روایت های كلان، بسیاری از قرابت های پست مدرن در چالش های جهانی علیه فلسفه اخلاقی آنگونه كه در غرب چه در فلسفه آلمان و فرانسه و چه در آثار السدیرمك اینتایر، برنارد ویلیامز، مارتا نوسبام و دیگران فهم شده است، به چشم می خورد. نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به دیگران فهم شده است،به چشم می خورد نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به بهترین وجه بتوان در برخی چالش های نظریه فمینیستی مثلا در آثار جودیت باتلر و هلن سیكسوس و به طور عام در نظریه جنسیت مشاهده نمود. زیرا درنظریه جنسیت مفهوم عقل به تنهایی به عنوان مفهومی باز توصیف شده است كه غالبا گفته می شود مفهومی است تكثیر شده، پدرسالارانه، انسان ترسانه قویا ارادی و اختیاری.

 هنر پست مدرن

نقاشی چون مجسمه سازی، ابزاری سنتی است كه نمی تواند با پست مدرنیسم، هماهنگ شود. به واقع، آن چه در نقاشی پست مدرن می گذرد، مدرنیسم متاخر در لباس مبدل است. در هیچ یك از این اتفاقات هنی مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد. نقاشی پست مدرن، تا آن جا كه اصولا بتوان موجودیتی برای آن قائل شد، پیامد مفهوم گرایی، هنر پاپ و نو اكسپرسیونیسم است. با این حال در یك جنبه اساسی با آن ها تفاوت دارد. در این جا نقاشی شبیه متنی ساختار شكنش ده عمل می كند كه پر شده از مفهوم، همواره عاری از هر چیزی است كه بر گزینیم مگر از طریق مشاركتی آزاد توسط پیش دانسته های مان تجربه اش كنیم.

چگونه نقاشی این سان تهی از محتوا شد؟ پاسخ این است كه ابزارهای سنتی، چون تمثیل و كنایه، نیازمند فرهنگی مشتركند و این در عصر پست مدرن به سختی امكان پذیر است. زیرا بر خلاف مفهوم دهكده جهانی تمدن ما اینك بیش از هر زمان دیگری قطعه قطعه شده است. به علاوه ساختار شكنی مرگ هنرمند و موضوع اثر را به عنوان ردپاهای بی فایدهٔ او مانیسم اعلان می كند. بدین سان معنی را پوچ و بی اثر می داند. بحث كردن و پی بردن به مفاد باب روز شده و شناساندن اصول نخستین هر دوی آن ها غیر ضروری است و خارج از موضوع است. شاید بزرگترین تحول در جهان پست- مدرن سیاست جدید درهای باز باشد. و این تنها گرایش به ناسازگاری موجد خویش نیست. بلكه تایید نوینی بر حقوق اقلیتها و دیگری بودن است. جنبش زنان نمونه بارزی از جنبش های فراوان پست0 مدرن است كه در دهه شصت به وجود آمد تا قدرت سیاسی شناخته شده ای در دهه هفتاد باشد. اما هیچ جنبشی به تنهایی معرف این تحول فراگیر نمی باشد. اگر دهكده جهانی این بیداری را پدید آورده است كه افراد متعلق به اقلیت های به هم وابسته باشند، به رسمیت شناختن تفاوت ها آغاز شده است و در بافت مركزی شهرها یك باور زندگی كن و بگذار زندگی كند سایه افكنده است و این تا زمانی است كه كسی كارش را از دست ندهد.

همچنین اینك برخورد گسترده تری با تضاد میان جهان بینی های متفاوت وجود دارد. باور مدرنیسم در هسته اش اغلب انحصار گرا بوده و می كوشید كثرت گرایی مذاق- فرهنگ های ناپیوسته را در یك حساسیت و دیدگاه خاص نسبت به تاریخ بگنجاند. دست پرورده های نمادین آن اینها هستند: كارخانه، خیابان ششم نیویورك، موزه هنر مدرن، كارخانه فورد موتور، تاریخ مستقیم الخط هنر مدرن از امپرسیونسم تا اكسپرسیونیسم انتزاعی، فلسفه های واقع بینی و مثبت گرایی منطقی و بالاتر از همه تاكید بر رشد مداوم اقتصاد به هر بهایی كه باشد. در نهایت مدرنیسم باور امروزی گردانیدن بود و این اعتقاد تا آن جا ادامه یافت كه آرمان فاستوس را بهترین مغزها و كسانی كه قدرت بیشتری داشتند، به طور جدی دنبال نمودند.


منابع

  1.  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه ها و كاربست ها ترجمه و تدوین حسین علی نوذری، تهران: نقش جهان 1379، ص 30-31
  2.  پست مدرنیسم: هنر پست- مدرن . آنتونی اف جنس/ ترجمه مجی گودرزی چاپ اول، 1381، ص 96-97
  3.  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه ها و كاربست ها ترجمه و تدوین حسین علی نوذری، تهران: نقش جهان 1379، ص 30-31
  4.  پست مدرنیسم: هنر پست- مدرن . آنتونی اف جنس/ ترجمه مجی گودرزی چاپ اول، 1381، ص 96-97
  5.  پست- مدرنیسم چیست؟ چارلز جنكز/ ترجمه فرهاد مرتضایی ص 61
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 30 تیر 1389 10:36 ق.ظ


max ammo cheats
یکشنبه 15 بهمن 1396 06:09 ب.ظ
روز خوب! من می دانم که این نوع از موضوع نیست، اما من تعجب می کنم که کدام وبلاگ شما از این سایت استفاده می کنید؟
من از وردپرس خسته شده ام، زیرا با هکرها مشکل داشتم و من هستم
نگاهی به جایگزین برای یک پلت فرم دیگر.

من می توانم عالی باشم اگر بتوانم به سمت یک پلت فرم خوب به من اشاره کنم.
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:33 ب.ظ
I think everything said was actually very logical.
But, consider this, what if you were to create a awesome title?
I am not saying your content is not solid, however suppose you added
something to maybe get people's attention? I mean معرفی سبكهای هنر نقاشی
- نقاشی پست مدرنیسم is kinda plain. You ought to peek
at Yahoo's front page and note how they create post headlines to get viewers interested.
You might try adding a video or a pic or two to get readers
excited about what you've got to say. In my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 10:58 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و من واقعا خوشحالم که همه چیز را فقط به تنهایی بخوانم.
cam4 hack mac
دوشنبه 6 آذر 1396 09:26 ب.ظ
آیا وبسایت شما صفحهی تماس برای کاربران دارد؟ من زمان دشوار پیدا کردن آن را دارم، اما من می خواهم شلیک کنم
شما یک پست الکترونیکی دارید من بعضی از ایده های خلاقانه برای وبلاگ شما دارم که ممکن است علاقه مند به شنیدن باشد.

در هر صورت، وب سایت بزرگ و من منتظر دیدن آن در طول زمان رشد می کنند.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 06:24 ب.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم سایت شما؟
من به وبلاگ دنیای جدید هستم، اما من تلاش می کنم برای شروع و
خودم را تنظیم کنم آیا شما نیاز به دانش برنامه نویسی برای ساختن خود دارید؟
وبلاگ خود؟ هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
are psychic readings real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:51 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من ممکن است این وبسایت را دوست داشته باشم.
او کاملا درست بود. این پست واقعا روزم را ساخت.
شما نمیتوانید تصور کنید که چقدر زمان صرف شده برای این اطلاعات صرف شده است.
با تشکر!
how much do std tests cost
یکشنبه 14 آبان 1396 03:54 ق.ظ
آن مانند شما ذهن من را یاد می گیرید! به نظر می رسد به درک
تقریبا تقریبا این، مانند شما کتاب الکترونیکی را در آن نوشتید یا
یه چیزی. من باور دارم که شما فقط می توانید انجام دهید
با کمی٪ به زور پیام خانه کمی، با این حال به جای
این، این وبلاگ با شکوه است. خواندن عالی مطمئنا برگشتم
best psychic reading
جمعه 12 آبان 1396 08:01 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to
improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!
ask a psychic question
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:18 ق.ظ
من نمی توانم از اظهار نظر خودداری کنم به شدت به خوبی نوشته شده است!
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:04 ب.ظ
من به طور دائم پست این صفحه وب سایت را به تمام همکاران من ایمیل کردم، از آنجا که اگر دوست دارید آن را بخوانید دوستان من نیز خواهد شد.
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:53 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله خالی است اما من می خواهم بپرسم.

آیا علاقه مند به تبادل لینک هستید یا شاید مهمان نوشتن یک پست وبلاگ یا بالعکس؟
سایت من موضوعات زیادی از موضوعات مشابه شما را پوشش می دهد و من معتقدم که می توانیم
تا حد زیادی از یکدیگر بهره مند شوند. اگر شما علاقه مند هستید احساس رایگان به من یک ایمیل به من شلیک کنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! وبلاگ عالی توسط راه!
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 1 مهر 1396 04:50 ب.ظ
Hello there I am so grateful I found your website, I really found you by accident,
while I was looking on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb jo.
What is the Ilizarov method?
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:17 ق.ظ
Hi I am so happy I found your website, I really found you by error, while I was researching on Askjeeve for something else, Regardless
I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and
a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
to browse it all at the moment but I have bookmarked it and
also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
deal more, Please do keep up the fantastic b.
Foot Pain
جمعه 13 مرداد 1396 11:01 ق.ظ
Keep on writing, great job!
Kristen
جمعه 16 تیر 1396 06:07 ب.ظ
Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new
initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!
foot pain between toes
چهارشنبه 7 تیر 1396 06:45 ب.ظ
Ridiculous story there. What occurred after?
Take care!
http://invinciblezit178.jimdo.com/2016/03/01/podiatrists-favor-shoe-lifts-for-leg-length-discrepa...
یکشنبه 4 تیر 1396 09:26 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with your website in web explorer, would check this?
IE still is the market leader and a large portion of people will omit your great
writing because of this problem.
EROFORCE купить
پنجشنبه 11 خرداد 1396 10:18 ق.ظ
Эрофорс купить в Украине
EroForce — капсулы для потенции,
которые оказывают комплексное воздействие на мужской организм.
Это средство способно решить множество проблем, начиная с ослабления либидо и заканчивая полной
импотенцией. Препарат снова вернёт радость от секса.

Капсулы Eroforce практически не имеют аналогов по своему воздействию и обладают массой достоинств по
сравнению с похожими средствами:

быстрый длительный эффект;
натуральный состав;
усиление либидо;
капсулы не просто маскируют, а излечивают и устраняют проблему полностью;

продлевают половой акт;
делают ощущения более яркими;
не имеют противопоказаний;
удобны в применении.
https://goo.gl/lNIZHD
پنجشنبه 4 خرداد 1396 06:28 ب.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (Stephany)
https://goo.gl/4CJsD7
ландшафтный дизайн (Stephany)
https://goo.gl/dtJalY
ландшафтный дизайн (Stephany)
https://goo.gl/9aMl6A
lamentabletheor46.over-blog.com
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 06:27 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
credit and sources back to your site? My blog is in the exact same area of interest
as yours and my users would genuinely benefit from
a lot of the information you present here. Please let me know if
this alright with you. Appreciate it!
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:54 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب اصل آیا نه کار
خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به
من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن
است را سادگی به کمک پر کسانی که
معافیت. اگر شما که می توانید انجام من را بدون شک بود تحت تاثیر قرار
داد.
Christa
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:21 ق.ظ
I've learn several excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.

I wonder how so much effort you put to create such a excellent informative site.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 01:38 ب.ظ
Hello! I've been reading your blog for a while now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas!
Just wanted to mention keep up the excellent job!
BHW
پنجشنبه 10 فروردین 1396 07:16 ق.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long)
so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to
everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
jjjjjjjhhgjghj
جمعه 27 شهریور 1394 03:15 ب.ظ
wewedrfhfg
سارا
جمعه 26 مهر 1392 08:59 ب.ظ
عزیزم عاشقتم وبلاگت معرکست خیلی دوسش دارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر